KALLELSE till årsmöte för verksamhetsåret 2018 för SFMI

Tid: Tisdagen den 21 maj kl 17.00-18.00

Plats: Sal A1, Svenska Mässan, Göteborg

DAGORDNING ÅRSMÖTE

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande (enligt stadgarna senast 14 dagar innan årsmötet)

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, publiceras på www.sfmi.se

 8. Föreningens årsredovisning

 9. Revisionsberättelse

 10. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Val av styrelse 

  1. Val av ordförande 

  2. Val av övriga ledamöter och suppleanter 

 12. Val av ledamöter i valberedningen, inkl. sammankallande

 13. Val av revisorer

 14. Val av hedersmedlemmar

 15. Frågor om budget och årsavgift

 16. SFMI verksamhetsplan 2019-2020

 17. Motioner från medlemmarna

 18. Övriga frågor

 19. Mötets avslutande

Föreningsmedlemmar som inte är anmälda till Vitalis behöver kontakta föreningens sekreterare lars.lindskold@gmail.com för att få passage till årsmöteslokalen.


På styrelsens uppdrag

Lars Lindsköld

Föreningssekreterare SFMI

Bilagor

Verksamhetsplan


Valberedningens förslag


Ekonomi Balansrapport MIE


Ekonomi Resultatrapport 2018


Ekonomi SFMI Balansrapport


Ekonomi 2018 ResultatrapportVision SFMI


Verksamhetsberättelse SFMI


Utskickad årsmöteskallelse